សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​បច្ចេក​វិទ្យា Suranaree នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​ថៃ នឹង​ផ្តល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ចំ​នួន ០៩​កន្លែង​សម្រាប់​បណ្តា​ប្រ​ទេស​សមា​ជិក​អា​ស៊ាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៦

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​បច្ចេក​វិទ្យា Suranaree នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​ថៃ នឹង​ផ្តល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ចំ​នួន ០៩​កន្លែង​សម្រាប់​បណ្តា​ប្រ​ទេស​សមា​ជិក​អា​ស៊ាន​ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៦ នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដែលមានរយៈពេល ០៣ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកមានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត) និងរយៈពេល ០៥ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកមានបរិញ្ញាបត្រ។

ព័ត៌មានបន្ថែម និងពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ អាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័រ៖ http://web.sut.ac.th/asean/ និងអាចទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖ asean@sut.ac.th។

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ http://oer.moeys.gov.kh/ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia
— at Krou Cambodia.

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Old Scholarship. Bookmark the permalink.