ស​កម្ម​ភាព​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សិក្ខា​សិ​លា​ស្តីពី ” បច្ចេក​វិទ្យាវះ​កាត់​បេះ​ដូង ឆ្អឹង​ខ្នង នឹង​សន្លាក់​ជង្គង់​ដែល​មាន​មុខ​របួ​ស​តូច​បំ​ផុត នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​វេជ្ជ​ថា​នី “

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ស​កម្ម​ភាព​ក្នុង​កម្មវិ​ធី​សិក្ខាសិលាស្តីពី ” បច្ចេកវិទ្យាវះកាត់បេះដូង ឆ្អឹងខ្នង នឹងសន្លាក់ជង្គង់ដែលមានមុខរបួសតូចបំផុត នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ” នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ រសៀលនេះ។ សូមអរគុណ!

DSC_0422 DSC_0425 DSC_0430 DSC_0431 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0438 DSC_0445 DSC_0451 DSC_0457 DSC_0469 DSC_0478 DSC_0480 DSC_0482 DSC_0491 DSC_0496 DSC_0501 DSC_0504 DSC_0505

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.