ពិធី​សម្ភោធ​រោង​ចក្រ​ផលិត​ឱ​សថ អន្តរ​ជាតិ IPF Pharma ក្រោម​អធិប​តីភាព ឯក​ឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ពិធី​សម្ភោធ​រោង​ចក្រ​ផលិត​ឱ​សថ អន្តរ​ជាតិ IPF Pharma ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព ឯក​ឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រ​សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ។ សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ បានបង្កើតរោងចក្រផលិតឱសថ អន្តរជាតិ IPF Pharma នេះឡើង គឺដើម្បីអោយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឱសថសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិទាំងអស់ ទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែជំនាញថែមទៀតទៅលើការអនុវត្តនៃការផលិតឱសថដោយផ្ទាល់។ សូមអរគុណ!!!

DSC_9193DSC_9189DSC_9208 DSC_9206DSC_9211DSC_9214DSC_9223DSC_9235DSC_9249 DSC_9385 DSC_9383  DSC_9359 DSC_9339 DSC_9302 DSC_9298    DSC_9216     DSC_9196  DSC_9369DSC_9421DSC_9435 DSC_9174 DSC_9162

IPF Pharmaពិធីសម្ភោធរោងចក្រផលិតឱសថ អន្តរជាតិ IPF Pharma ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ។ សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ បានបង្កើតរោងចក្រផលិតឱសថ អន្តរជាតិ IPF Pharma នេះឡើង គឺដើម្បីអោយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ឱសថសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិទាំងអស់ ទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែជំនាញថែមទៀតទៅលើការអនុវត្តនៃការផលិតឱសថដោយផ្ទាល់។ សូមអរគុណ!!!

Posted by IU International University on Monday, April 11, 2016

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.