សកម្ម​ភាព​​នៃ​កម្ម​វិធី​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ដែល​រៀប​ចំ​ដោយ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ភា​សា​ចិន នៅ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​នេះ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

12592317_1043042249072101_6550824881662317814_n   12573215_1043042429072083_8781520620665274121_n 12592233_1043042372405422_3004674353713826497_n  12647003_1043041825738810_2719027448351396080_n 12647535_1043041809072145_2678085177609236685_n 12651348_1043041912405468_5521757451179631674_n 12654142_1043042369072089_7394194227343774886_n 12654178_1043042442405415_4776018172213053364_n 12654180_1043042359072090_2905312313887846214_n 12654592_1043041895738803_1760395213184965411_n12565383_1043042265738766_1586671146015951991_n11181782_1043042122405447_302415045058494112_n6883_1043042119072114_8828064236444034649_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.