និស្សិត ខៀវ ម៉ានិច និង​និស្សិត គឹម ឌី​យ៉ា​ណា ដោយ​អ្នក​ទាំង​ពី​មាន​ឯក​ទេស​ខាង វេជ្ជ​សាស្ត្រទូ​ទៅ នៃ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ (IU) បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សា​លា​រៀន​យើង

facebookgoogle_pluslinkedinmail

កម្មវិធី​សាលា​រៀន​យើង បាន​អ­ញ្ចើញ​វាយ​គ្មិន​កិត្តិ​យស គឺ​និស្សិត ខៀវ ម៉ានិច និង​និស្សិត គឹម ឌី​យ៉ា​ណា​ ដោយ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​មាន​ឯក​ទេសខាង វេជ្ជ​សាស្ត្រ​ទូទៅ នៃសកលវិទ្យា​ល័យអន្តរ​ជាតិ (IU) ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយ និងចែករំលែកនូវចំនេះដឹងជូនបងប្អូនទូរទស្សនិកជន នៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។ សូមអរគុណ!!! Break 01

Break 02

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.