សា​កល​វិទ្យា​ធិ​ការ សា​​កល​​វិទ្យា​​ល័យ អន្តរ​​ជាតិ បាន​ជួប​សំណះ​សំ​ណាង​ជា​មួយ​និ​ស្សិត​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ប្រ​ឡង​ចេញ​ក្នុង​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ និង​ការ​ប្រ​ឡង​ចេញ​ថ្នាក់​ជាតិ​ក្នុង​វិស័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ឯកឧត្តម សាស្រ្តាចារ្យ មហាបរិញ្ញា បណ្ឌិត សាបូ អូហ្សាណូ សា​កលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរ​ជាតិ បានជួបសំណះសំណាងជាមួយនិស្សិតទាក់ទងនឹងការប្រឡងចេញក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរ​ជាតិ​ និងការប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិក្នុងវិស័យសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី02 ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នាព្រឹកនេះ944942_1504794983156762_4458218998377497995_n 1913827_1504794986490095_2418048381129345052_n 10262269_1504795009823426_1438504602679685269_n 10334288_1504795003156760_6485259574931533118_n 10603381_1504794999823427_7442654092625904218_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.