ពិធី​សំណេះ​សំ​ណាល ជា​មួយ​និស្សិត​មហា​វិទ្យា​ល័យ ទន្តវ​ទន​សាស្ត្រ ជំ​នាញ​ទន្ត​សាស្ត្រ និង​ទន្ត​គិលានុដ្ឋាក

facebookgoogle_pluslinkedinmail

អបអរសាទរពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ទន្តវទនសាស្ត្រ ជំនាញទន្តសាស្ត្រ និងទន្តគិលានុដ្ឋាក ក្រោមអធិបតីភាព បណ្ឌិត នេត បារ៉ុម សាកលវិទ្យាធិការរង សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។

IMG_3735 IMG_3736 IMG_3741IMG_3751IMG_3749IMG_3737 IMG_3738  IMG_3743 IMG_3744 IMG_3746 IMG_3747

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.