សិក្ខា​សា​លា​ដោយ​ឥត​គិ​ត​ថ្លៃ រយះ​ពេល 2​ថ្ងៃ ស្តី​អំ​ពី Attachment supported removable prosthesis and Implant supported prosthesis

facebookgoogle_pluslinkedinmail

មហាវិទ្យាល័យទន្តវទនសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Maxima Dental Supply បានអញ្ចើញវាគ្មិនឯកទេសពីប្រទេស Italy ដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលាដោយឥតគិតថ្លៃ រយះពេល 2ថ្ងៃ ស្តីអំពី Attachment supported removable prosthesis and Implant supported prosthesis និង ប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលទាក់ទងនឹង Attachment ព្រមទាំង Hands-on នៅសាលកវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ សំរាប់ទន្តបណ្ឌិត: ថ្ងៃទី 31 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 (មោ៉ង 8~5ល្ងាច) សំរាប់ Dental Technicians: ថ្ងៃទី 01 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 (មោ៉ង 8~5ល្ងាច)
សំរាប់ការចុះឈ្មោះ និងពត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង ទន្តបណ្ឌិត ម៉ៅ ប៊ុនហាក់ 077 777 095
សូមរួសរាន់ចុះឈ្មោះ ព្រោះចំនួនមានកំណត់!!!

13620057_1155922621117396_8518392137585717494_n 13658933_1155922634450728_8020672092068541990_n 13754547_1155922674450724_438396872977618443_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.