សៀវ​ភៅ​ថ្មីៗ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក នឹងនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិទាំងអស់ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជា នឹងទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរ ដែលបានផ្តល់ទស្សនាវដ្តីទាំងនេះ មកអោយបណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។ សៀវភៅថ្មីៗ ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សិស្សនិស្សិតអាចចូលមើល និងខ្ចីសៀវភៅទាំងនេះបាន។ សូមអរគុណ!

Arrival_Book_160027_Donated_by_KIMG_Page_3 Arrival_Book_160027_Donated_by_KIMG_Page_2

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.