ដំ​ណឹង​​ឈប់​​សម្រាក ទិវា​ពល​កម្ម​អន្តរ​ជាតិ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ក្នុងឱកាស ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ខាងមុខនេះ សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ត្រូវបានឈប់សម្រាកចំនួន ០១ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។ សូមអរគុណ!!!

children-holiday1

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.