សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង សម្រាប់និ​ស្សិត​ដែល​បាន​ប្រ​ឡង​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ហើយ តែពុំ​ទាន់មក​បំពេញ​ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប និង​រូប​ថត សូម​ប្រ​ញាប់​រួស​រាន់​មក​បំពេញ​ជូន ស.អ ដើម្បី​បំពេញ​លក្ខ​ខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​សញ្ញា​បត្រ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សេច​ក្តី​ជូន​ដំណឹង សម្រាប់និ​ស្សិត​ដែល​បាន​ប្រ​ឡង​ជាប់ជា​ស្ថាពរ​ហើយ តែពុំ​ទាន់មក​បំពេញ​ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប និង​រូប​ថត សូម​ប្រ​ញាប់​រួស​រាន់​មក​បំពេញ​ជូន ស.អ ដើម្បី​បំពេញ​លក្ខ​ខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​សញ្ញា​បត្រ

12744433_1058325894210403_8250393514570470765_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.