និ​ស្សិត​ជំ​នាន់​ទី៦​ នឹង​ទី៧ ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ដក​វិញ្ញា​បន​បត្រ​បញ្ចប់​ការ​សិ​ក្សា​និង​ព្រឹត្តិ​បត្រ​ពិន្ទុ សម្រាប់​ដាក់​ពាក្យ​ប្រ​ឡង​ចេញ​ថ្នាក់​ជាតិ​នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់ និ​ស្សិត​ថ្នាក់​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​​ជំ​នាន់​​ទី៧​ ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ ឪសថ​សាស្រ្ត ជំនាន់​ទី៦ និងថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ គិលានុ​បដ្ឋាក ជំនាន់ទី៦ ទាំង​អស់​ឱ្យ​បាន​ជ្រាបថា៖ និស្សិតត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​​សុំ​ដក​វិញ្ញា​បន​​បត្រ​បញ្ចប់​ការ​​សិ​ក្សា​និង​ព្រឹត្តិ​បត្រ​ពិន្ទុ សម្រាប់​ដាក់​ពាក្យ​ប្រ​ឡង​​ចេញ​ថ្នាក់​ជាតិ​នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ។

anounments

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.