តម្លៃ​ជួល​សាល​ប្រជុំ សម្រាប់​ធ្វើ​សិក្ខា​សា​លា និង​ពិធី​ផ្សេង​ៗ​ទៀត

facebookgoogle_pluslinkedinmail

ក- នៅអាគារ ស.អ ទីតាំងភ្នំពេញ

១- សាលប្រជុំតូច (206)៖

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមមិនលើសពី 30នាក់ តម្លៃ 150$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 31នាក់ រហូតដល់ 100នាក់ តម្លៃ 200$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

២- សាលប្រជុំធំ (501&506)៖

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 100នាក់ រហូតដល់ 150នាក់ តម្លៃ 250$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 151នាក់ រហូតដល់ 400នាក់ តម្លៃ 450$​ក្នុង1ថ្ងៃ។

 ខ- នៅវិទ្យាស្ថាន បូលីណូ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

១- សាលប្រជុំតូច៖

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមមិនលើសពី 30នាក់ តម្លៃ 100$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 31នាក់ រហូតដល់ 100នាក់ តម្លៃ 150$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

២- សាលប្រជុំធំ៖

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 100នាក់ រហូតដល់ 200នាក់ តម្លៃ 250$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 201នាក់ រហូតដល់ 500នាក់ តម្លៃ 350$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

គ- នៅអាគារ ស.អ សាខាខេត្តបាត់ដំបង

១- សាលប្រជុំតូច៖

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមមិនលើសពី 30នាក់ តម្លៃ 100$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 31នាក់ រហូតដល់ 100នាក់ តម្លៃ 150$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

២- សាលប្រជុំធំ៖

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 100នាក់ រហូតដល់ 200នាក់ តម្លៃ 250$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

– ចំនួនសិក្ខាកាមចូលរួមចាប់ពី 201នាក់ រហូតដល់ 500នាក់ តម្លៃ 350$ ក្នុង1ថ្ងៃ។

IMG_2320

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.