និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានចូលរួមទិវាស្តីពីជំងឺតម្រងនោមពិភពលោក(World kidney day)

facebookgoogle_pluslinkedinmail

នៅពេលរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានចូលរួមទិវាស្តីពីជំងឺតម្រងនោមពិភពលោក

16938704_1362539087122414_7485210721943187377_n 17190526_1362539310455725_4394505711072589383_n 17190693_1362538933789096_2721317414657930396_n 17202817_1362539013789088_2484136584732715573_n 17203191_1362539447122378_5742323067213825231_n

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in News & Events. Bookmark the permalink.