សិក្ខា​សា​លា​ស្តី​ពី “ការវះ​កាត់​​ឆ្អឹង​ខ្នង​តាម​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំ​នើប” នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មេ​សា ឆ្នាំ​២០១៦

facebookgoogle_pluslinkedinmail

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យរេជ្ជធានីប្រទេសថៃ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើប” ដែលមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដោយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ។ សូមអរគុណ!!!

thai-semina

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.