សាស្ត្រា​ចារ្យ បុគ្គ​លិក នឹង​និស្សិត សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ សូម​ថ្លែង​អំ​ណរ​គុណ​ដល់​ទស្សនា​វដ្តី Southeast Asia Globe

facebookgoogle_pluslinkedinmail

សា​ស្ត្រា​ចារ្យ បុគ្គ​​លិក នឹង​និ​ស្សិត សា​កល​វិទ្យា​ល័យ អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ សូម​ថ្លែង​អំ​ណរ​គុណ​ដល់ទស្ស​នា​វដ្តី Southeast Asia Globe ដែល​បាន​ផ្តល់​ទស្សនា​វដ្តី​ទាំង​នេះ មក​អោយ​បណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យា​ល័យ​ អន្តរ​ជាតិ។ សៀវ​ភៅ​ថ្មីៗ ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សិស្សនិស្សិតអាចចូលមើល និងខ្ចីសៀវភៅទាំងនេះបាន។ សូមអរគុណ!

Arrival_Book_160023_Donated_by_Southeast_Page_2 Arrival_Book_160023_Donated_by_Southeast_Page_3 Arrival_Book_160025_Donated_by_Southest_Page_2

facebookgoogle_pluslinkedinmail
This entry was posted in Announcement. Bookmark the permalink.